Hire Me Direct

vineri, 31 ianuarie 2020

Cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

[RO] Hello! Cum mai sunteți azi? Sper că vă veți bucura de week-end. În schimb, eu chiar mi-aș dori să transmit un mesaj către cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Și parcă văd că va ieși un articol din acela gen să-mi iau doar legume și injurii. De unde mi-a venit ideea articolului? De la o conversație avută week-end-ul trecut la care am adăugat experiență proprii și alte discuții avute mai demult. Știu, am momente în care fac introducere de 3 cuvinte și alte dăți fac introducere de câteva pagini. Rezistați cu mine, vă rog.


Bun, în cuvinte foarte simple mi-aș dori să le transmit cadrelor didactice să fie mai calme la catedră, să nu mai strige atât de mult la copii, să nu îi mai facă în fel și chip pe elevi (adică să-i jignească, să-i înjure) și să nu li se mai pună pica pe anumiți elevi în particular să le dea aproape numai note de 1, 2, 3 sau 4 și abia să-i mai scoată din corigențe semestriale sau pe toamnă într-un întreg ciclu. Nu mi se pare corect deloc toate aceste situații care pot lăsa urme adânci în personalitatea celor ce vi-au trecut prin mâini. Înțeleg că sunteți frustrați, înțeleg că din punctul vostru de vedere credeți că ne faceți un mare serviciu, dar eu, personal, nu cred că e așa. Și în plus, sistemul actual de învățământ nu ne face nici nouă o favoare prea mare, dar nici vouă. În continuare, mi-ar plăcea să încerc a vă explica din punctul meu de vedere ce și cum.

Ok, să încep cu strigatul și zbieratul la clasă. Credeți-mă nici la 28 de ani câți am acum nu mi se pare normal ca cineva să înceapă să strige și să zbiere la mine pe de gratis sau doar pentru că nu sunt oglindirea perfectă a gândurilor și mentalităților celui care face asta. E un stimulent senzorial foarte disturbant chiar și pentru un adult; atunci, imaginați-vă cât poate fi de deranjant pentru un copil să faceți așa ceva. Pur și simplu induceți frică și panică într-un copil de 3 ani zbierând la el. Și ce face un copil atât de mic când începi să zbieri la el și-l panichezi? Începe să plângă deoarece nu are alte mecanisme de apărare și eliberare. Mai departe, tu continui să zbieri la săracul copil blocat în panică, iar copilul plânge în continuare. Bravo, ai intrat într-o spirală infinită. Esti multumit, cadrule didactic? Pe lângă faptul că plânsul celui mic te frustrează și te deranjează pe tine, ca și adult, hai să îți explic pe scurt și ce consecințe are comportamentul tău asupra copilului. Copilul va crește și se va dezvolta cu o permanentă frică față de toți oamenii cu care intră în contact. Își va dori să fie perfect în ochii fiecărui alt om cu care intră în contact. Pur și simplu se va pierde pe el / ea însuși făcând asta. Va dezvolta anxietate și depresie ca o consecință; și asta s-ar putea să fie doar partea cea mai puțin rea a situației.


De ce să nu îți jignești și să nu îți înjuri elevii? Oare de ce? În primul rând, bunul simț. Ție ți-ar plăcea să fii jignit și înjurat constant doar pentru că exiști sau pentru că ai meseria pe care o ai? Iarăși, dacă vorbim despre un copil mic, de grădiniță, acesta va și începe să plângă, deoarece la nivel subconștient va înțelege ceva din ce se întâmplă și că nu e normal, dar la nivel conștient nu va realiza ce se întâmplă deoarece încă nu e îndeajuns de dezvoltat cognitiv. Iar dacă o faci în fața copiilor mai mari, de vârstă școlară, aceștia își vor pierde stima de sine în loc să și-o clădească. Mai pe șleau, dacă tu, cadrule didactic, îi reamintești zilnic copilului că e prost doar pentru că nu îți întrunește propriile standarde mai realiste sau mai nerealiste, atunci va ajunge să se considere astfel. Și nu uita, cadrule didactic, că fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare și propriile abilități și puncte slabe deoarece toți suntem unic, chiar și când vine vorba despre gemeni identici. Căci dacă am fi toți la fel, eu consider că toți am fi clona celuilalt, nu ar mai exista nici măcar diferențierea pe genuri (sexe).

Și acum, să trec la partea cea mai savuroasă din punctul meu de vedere, căci e puțin orientată și spre unul dintre marile mele ofuri la adresa învățământului românesc. Nu îi pot înțelege pe acei profesori cărora li se pune pata pe elevii slabi la materia pe care o predau și îi ține doar în note mici, chiar din corigență în corigență. Ce aveți, cadrelor didactice, cu acești elevi? Puteți voi înțelege faptul că poate materia pe care o predați le-a fost impusă la profilul dorit? Chiar nu înțeleg de ce să refuzați un câcat de 5 elevilor slabi doar pentru că sunt slabi la materia voastră impusă de către sistemul de învățământ românesc când elevii respectivi au venit la profilul la care au venit pentru alte materii; și zic de note de 5 dacă e cazul de materie de BAC, că dacă e vorba de o materie de umplutură, ca să ai și tu din ce să trăiești, profesorule, atunci mă aștept măcar la un 9. Și la capitolul acesta, oful meu cel mai mare este faptul că sistemul nu te lasă să-ți alegi tu singur materiile și nivelul de predare / cunoștințe al materiei. Adică dacă eu, Anda Darie, vreau să urmez o facultate de medicină, vreau neapărat să fac câte 4 - 5 ore de biologie și de chimie, ambele materii de nivel avansat, eventual vreo 4 ore de română plus 2 ore la 2 limbi străine; nu înțeleg de ce trebuie să fac matematică la nivel de vreo 90% din nivelul celor de mate-info, nu înțeleg de ce eu trebuie să fac și informatică, și istorie, și geografie, și fizică. și economie, și logică, și psihologie, și religie, și filozofie, din fiecare dintre materiile enunțate anterior o oră pe săptămână când multe profiluri umane comasează toate orele de științe realiste într-o singură materie - umbrelă din care și din aia bagă o singură oră pe săptămână. De ce există chestia asta? Și de ce trebuie eu să merg după majoritatea celor din clasă. Credeți că n-or să mai existe în alte clase încă vreo mână de elevi care să-și dorească ce-mi doresc eu și să se creeze așa o clasă pentru materia respectivă?

În fine, acesta a fost rentul meu pentru acest articol. Știu, a fost lung, și pe mine m-a obosit crearea lui, dar zic că a meritat, mă simt și eu mai eliberată.
[ENG] Hello! How are you today? I hope you enjoy the weekend. Instead, I would really like to send a message to teachers from the pre-university education system. And I expect that this kind of article will come out to take only vegetables and insults. Where did the idea for the article come from? From a conversation I had last weekend to which I added my own experience and other discussions that had taken place long ago. I know, I have times when I do introductions consists of 3 words and other times I do a few pages. Bare with me, please.

Well, in very simple words I would like to send a message to the teachers, to be less agitated behind the desk, not to shout and scream so much to the children, not to insult the students (to offend them, to swear at them) and not to drop the particular pupils, in particular, to give them almost only grades of 1, 2, 3 or 4 and hardly promote them from semester courses or in the fall in a whole cycle.  It does not seem right to me at all because these situations can leave deep traces in the personality of those who have passed through your hands. I understand that you are frustrated, I understand that from your point of view you think you are doing us a great job, but I personally do not think so. And besides, the current education system is not doing us too much favor, but not you. Next, I would like to try to explain from my point of view what and how.

Okay, let's start by shouting and screaming in class. Believe me not even at the age of 28 as I am now it does not seem normal for someone to start yelling and screaming at me for free or just because I am not the perfect mirror of the thoughts and mindsets of the person who does this. It is a very disturbing sensory stimulant even for an adult; then imagine how annoying it can be for a child to do such a thing. Simply, you induce fear and panic in a 3-year-old child by yelling at him / her. And what does a little kid do when you start yelling at him and panicking himself / herself? They start to cry because they have no other defense and release mechanisms. Further, you continue to yell at the poor child trapped in panic, and the child continues to cry. Oh, well, congratulation, you have entered an infinite loop. Are you satisfied, teacher? Besides the fact that crying for the little one frustrates you and upsets you, as an adult, let me briefly explain to you and what consequences your behavior has on the child. The children will grow and develop with a permanent fear of all the people they come in contact with. They will want to be perfect in the eyes of every other human being they come in contact with. They will simply lose themselves in doing so. They will develop anxiety and depression as a consequence; and that might just be the least bad part of the situation.

Why not offend and swear your students? I'm wondering why? First, common sense. And would you like to be constantly offended and swear just because you exist or because you have the job you have? Again, if we talk about small, kindergarten children, they will start crying because at the subconscious level they will understand something is happening and that is not normal, but at the conscious level they will not realize what is happening because they are not old enough to be fully developed cognitively. And if you do it in front of older children of school age, they will lose their self-esteem instead of building it. In addition, if you, a teacher, remind the child on a daily basis that he is stupid just because he does not meet your own more realistic or less realistic standards, then they will be considered themselves so. And don't forget, as a teacher, that each child has his or her own rate of development and abilities and weaknesses because we are all unique, even when it comes to identical twins. Because if we were all the same, I think we would all be the clone of the other, there would not even be differentiation by gender.

And now, to go to the tastiest part from my point of view, because it is a little oriented to one of the greatest weaknesses of the Romanian education system. I can not understand those teachers who put the spot on the weak students to the subject they teach and keep them only in small marks, even to fails those students semester by semester. What do you, the teachers, have with these students? Can you understand that the subject you are teaching may have been imposed on the desired profile? I really do not understand why do you refuse a mark of 5 to weaker students just because they are weak on your subject imposed by the Romanian education system when the respective students came to the profile they came for other subjects; and I say 5 marks if it is the case of BAC subjects; if it is a filling subjects, so that you also have something to live on, teacher, then I expect at least a 9. And in this chapter, my biggest issue is that the system does not let you choose your own subjects and the level of the subject. That is, if I, Anda Darie, want to attend a medical school, I would love to take 4 - 5 hours of biology and chemistry, both advanced subjects, possibly about 4 hours of Romanian plus 2 hours in 2 foreign languages; I do not understand why I have to do mathematics at the level of about 90% of the level of mathematics-computer science le, I do not understand why I have to do computer science, and history, and geography, and physics. and economics, and logic, and psychology, and religion, and philosophy, from each of the aforementioned subjects one hour a week when many human profiles combine all the hours of realistic science into an umbrella subject and they take just one hour a week. Why is this thing? And why should I go after most of the class. Do you think that there will be no other hand of students in other classes who will want what I want and create such a class for the subject?

Finally, this was my rent for this article. I know, it was long, and the creation process was exhausting, but I said what I had to say, and I feel more freed.

miercuri, 29 ianuarie 2020

Review: Cien white cotton and jasmine liquid soap


Hello! Cum mai sunteți? Știu, pentru azi vin foarte târziu cu articolul iar luni nici măcar nu am postat. Nu cred c-o să-mi cer scuze, viața e viață și are prioritate înainte a orice din online.

Pentru astăzi m-am gândit să vă scriu câteva cuvinte despre acest săpun lichid cu bumbac (alb) și iasomie. Ca o scurtă paranteză, nici nu știam că există bumbac nealb. Dar hai să ne întoarcem la oile noastre. Săpunul acesta face parte dintr-o ediție limitată din toamna trecută, așa încât nici nu știu dacă îl vor mai readuce la raft. Cred că ceea ce m-a determinat să cumpăr săpunul a fost culoarea produsului. În schimb, când am început să folosesc săpunul, mi-am dat seama de parfumul pe care îl avea. Acel parfum îmi amintea de o loțiune de corp de la Avon cu iasomie și trandafiri pe care o primise acum o eternitate de bunica mea. Asta a fost o descoperire treptată, aproape că nici nu mi-am dat seama. Mi-a fost și îmi e ciudă deoarece mie chiar mi-a plăcut loțiunea respectivă. Ca și consistență, are aceeași consistență ca toate celelalte săpunuri lichide cremoase a celor de la Cien. În plus, nici nu mi-a uscat pielea.

Săpunul chiar mi-a plăcut, tot ce e posibil să îl recumpăr, cu toate că mi-aș dori și celelalte 2 săpunuri din ediție.


Hello! How do you do? I know, for today I come very late with the article and Monday I even didn`t post anything. I don`t think I will apologize, life is life and it has priority before anything from online.

For today I thought to write to you a few words about this liquid soap with (white) cotton and jasmine. As a brief parenthesis, I even haven`t known that non-white cotton exists. But let`s go back to our sheep. This soap is a part of a limited edition from last fall, so I don`t know if they (Lidl) would bring it back to shelves. I guess that what determined to buy this soap was its color. Instead, when I had started to use the soap, I realized its fragrance (perfume). That smell reminded me about a body lotion from Avon with jasmine and roses received by my grandma an eternity ago. It was a gradually discover, almost I didn`t realize that small detail. It has been strange for me because I really enjoyed that lotion. As for consistency, this Cien liquid soap has the same consistency as every other creamy liquid soap from Cien. Moreover, it didn`t dry my skin.

I really enjoyed this soap, there are all the possibilities to buy it again, even I wish to try the other 2 liquid soaps from this limited edition. 

luni, 27 ianuarie 2020

Review: Cremă de ochi Cien Gold


Hello! Cum mai sunteți? Sincer, eu abia ațtept să treacă vremea asta rece (și implicit iarna), nu de alta dar cred că știți că nu sunt în termeni buni cu frigul, schimbările bruște și dese de vreme și tot ce ține de perioada asta. Sunt de acord că uneori poți avea parte de niște peisaje spectaculoase, dar asta nu compensează nici pe departe celelalte neajunsuri.

Dar nu ne-am adunat aici ca să se plingă subsemnata de vremea de afară, ci ca să vă scrie câteva cuvinte despre crema asta de ochi din gama Gold a celor de la Cien. Am luat-o când prin 2019 deoarece prinsesem o ofertă bună la cremele „de față” a celor de la Cien, ceva reducere de aproape 50% la această gamă de produse. Am fost foarte curioasă să mai încerc ceva creme de față iar când găsești produse la 5 lei, crezi că l-ai prins pe careva de-un picior. 

Crema are o consistență relativ lejeră care intră repejor în pielea de sub ochi, dar depinde foarte mult și de cantitatea de cremă utilizată, dacă faci exces de produs la aplicare va intra mai greu. Ce mi s-a părut interesant a fost faptul că pielea de pe pomeți nu reacționa negati la cremă, dacă ajungeam cu ea până acolo. Dar rezultate notabile nu am observat. Personal, caut o cremă care să îmi reducă cearcănele, exact cum reușea acea cremă de ochi de la Delia Cosmetics pe care-am încercat-o cândva în perioada 2006 - 2010 și pe care acum n-o mai găsesc nicicum.

Nu știu dacă mai are rost să mai recumpăr crema aceasta, pentru ce-am dorit eu n-a funcționat.

duminică, 26 ianuarie 2020

Review: Gelul de duș Cien Nourishing


Hello! Cum mai sunteți? Pentru astăzi nu prea am vreo introducere din aceea deșteaptă sau comică, așa încât vo trece direct la recenzie, dacă-mi permiteți.

Acum vreo 13 luni am cumpărat gelul acesta de duș a celor de la Cien, mai precis varianta cu avocado. Cred că pe atuncea încă erau o noutate pentru mine, nu cred că apăruseră de foarte multă vreme în Lidl-ul de lângă mine. M-am câcâit și m-am mâcâit pe lângă produse până când le-am cumpărat pe acesta și pe cel cu Tiare. Nu știu exact de ce am ales varianta aceasta cu avocado, probabil mi se pusese pata pe verde și avocado în momentul respectiv. Produsul are o consistență mai lăptosă cumva, nu e atât de vâscos ca și gelul de duș Dove Original, dar nici n-ar textura obișnuită de gel de duș. Și dacă bine mai țin eu minte, are și o nuanță ușor de tot verde crud care mie-mi place. În schimb, nu mi-a plăcut mirosul chiar deloc, mă și mir că nu l-am folosit pe post de spumant de baie sau soluție de spălat podele după primele 2 utilizări. Iar de uscat pielea nu-mi aduc aminte s-o fi uscat, dar nici n-a hidratat-o cine știe ce.

Prin urmare, dacă sunteți în căutarea unui gel de duș ok-ish fără a avea mari pretenții sau fără a fi mofturoși, vi l-aș recomanda.

vineri, 24 ianuarie 2020

Review: Fixativ Balea pentru volum cu flori de cactus și iasomie


Hello! Cum mai sunteți? Vă bucurați de ziua asta liberă?

Pentru astăzi m-am gândit să vă scriu câteva cuvinte despre fixativul de la Balea din imagine. Produsul se dorește a fi pentru volum și are treapta de putere 5 din 7. Cică ar avea parfum de flori de cactus și iasomie, despre care habar n-am ce să scriu. În schimb, vă pot scrie faptul că mirosul de alcool vă izbește în față din prima, nici nu-i de mirare de vreme ce e primul ingredient din listă. Personal, mai nou îmi place să-l aplic pe peria de păr și mai apoi să-mi periez părul; dacă folosiți și voi metoda aceasta, v-aș sugera politicos și prietenos să vă spălați peria înainte de următoarea folosire. De asemenea, nu vi-aș recomanda aplicarea produsului în exces deoarece vă veți trezi cu părul țeapăn rău. De oferit volum în exces sau în mare cantitate nu știu ce să vă scriu, de multe ori folosesc fixativul să-mi adun toate firișoarele acelea mici.

Prin urmare, chiar dacă mi-ar plăcea sau displăcea produsul, nu mă revăd cumpărând alt produs deoarece acesta are 300 ml și de prin 16 august până acuma nu știu dacă am consumat mai mult de o treime din el, hai, în cel mai rău caz am folosit aproximativ jumătate de tub.

miercuri, 22 ianuarie 2020

Review: Cremă de față anti-aging cu rodie de la Cien


Hello! Cum mai sunteți? Deci, pot să jur că aveam impresia că am scris și publicat recenzia pentru crema din poza de mai sus, dar în ultimele 5 minute am consultat arhiva blogului cu articolele scrise din februarie 2018 până acum și nu am găsit niciunde vreun articol dedicat produsului. Ceea ce poate se intampla e în felul următor: cel mai probabil am dezbătut puțin crema de față într-un clip și de acolo senzația mea că vi-aș fi prezentat produsul mai pe larg.

Așa, trecând la recenzia propriu-zisă, pot să vă spun că crema aceasta anti-aging (anti-îmbătrânire) de la Cien vine cam în 50 ml (aproape cam ca orice cremă de față) și costă undeva la 10 - 15 lei. Tot ce se poate ca linia aceasta, Nature, a celor de la Cien să aibă un procent mai mare de ingrediente de origine mai naturală și nu sintetizate în laborator. Sincer, nu știu exact ce ar trebui să facă crema asta, probabil să îți ajute pielea să producă acele elemente bune ale ei gen colagen sau mai știu eu ce, poate chiar să îți ajute tenul în lupta cu poluarea. Nu am constatat ceva, orice pe partea asta, nu m-a ajutat nici cu ridul acela dezperecheat pe care-l am pe față. Doar că mi se părea că îmi îngrașă fața, iar asta mi se întâmplă cu majoritatea cremelor de față.

Ca și concluzie, probabil voi mai încerca versiunea pentru noapte pe timpul nopții, dacă voi mai prinde gama.

luni, 20 ianuarie 2020

Review: Gelul de duș Fa Luxurious Moments


Hello! Cum mai sunteți? Oare mai ține mult această iarnă? Eu mai întotdeauna îmi doresc vreme călduroasă, iar cum eu trăiesc în așa-zisa zonă temperată a emisferei nordice, am vreme cu adevărat caldă cam de la jumătatea lui aprile până pe la jumătatea lui octombrie.

Așa încât pentru astăzi m-am gândit să scriu câteva cuvinte despre gelul de duș Luxurious Moments a celor de la Fa. Eu l-am cumpărat la pachet cu deodorantul Mystic Moments, și abia acum îmi dau seama că amândouă produsele au în nume ideea de Moments. Am cumpărat și folosit gelul de duș pe timp de vară și început de toamnă, deși mi se pare c-ar avea un parfum mai potrivit pentru o vreme mai răcoroasă (nu neapărat potrivit pentru sărbători), iar asta cred că se datorează mai ales violetei roz, dar și ametistului negru. Mirosul este cumva greu, floral. Gelul este de culoare oarecum movulie cu ceva sclipici.

Nu spun că gelul de duș este rău în vreun fel sau altul, doar că nu rezonez cu parfumul produsului iar faptul că l-am avut într-o cantitate de 750 ml a fost cam multicel pentru mine.

duminică, 19 ianuarie 2020

Review: Ulei de păr Balea Wonderful Repair


Hello! Cum mai sunteți? Pentru mine a fost o săptămână ciudățică cu o vreme de-a dreptul ciudată care s-ar putea să mă fi dat peste cap.

Oricum, pentru astăzi mi-ar plăcea să vă povestesc câte ceva despre uleiul acesta de păr de la Balea. Ca orice alt produs Balea, se găsește doar în DM și a costat undeva la 14 - 15 lei pentru 30 ml produs. Ce mi-a plăcut foarte mult la produs este faptul că mă ajută cu pieptănarea părului (mai ales cu partea de descurcare a podoabei capilare), dar și că-mi disciplinează puțin părul. Cred că cel mai mare atuu a fost faptul că nu mai aveam neapărat nevoie de un balsam de păr sau o mască de păr clasice dacă știam că o să-l folosesc, ceea ce am aplicat cu succes când am fost la mare. Chiar e un produs util mai ales când ai de-a face cu orice fel de deplasare, cu atât mai mult cu cât e mai lungă, și nu ai chef sau posibilitate să tragi după tine ditamai sticlonțoaca sau borcănoiul de balsam / mască de păr clasice. Iar leneșa și comoda de mine chiar știe ce zice de data asta.

Probabil voi recumpăra produsul într-un viitor incert datorat curiozității mele și a inaccesibilității unui DM în zonele în care eu îmi desfășor acum activitățile.


vineri, 17 ianuarie 2020

Review: Cremă de corp marcă proprie Carrefour


Hello! Cum mai sunteți?

Pentru astăzi m-am gândit să scriu câteva cuvinte pentru un produs mai atipic mie, și anume o cremă de corp. Când mi-am luat crema aceasta prin septembrie, nu am fost foarte atentă așa încâtam crezut că l-am prins pe Dumnezeu de-un picior cu co cremă de mâini la nici 7 lei întregi având și 250 ml. Ei bine, acasă mi-am dat seama că e vorba de-o cremă de corp. Asta e, nu mai aveam nimic de reparat. Am folosit crema de față atât pe mâini cât și pe corp să-mi fac cât de cât o părere despre ea. Mie mi s-a părut o cremă foarte banală, dacă te speli o dată pe zi trebuie reaplicată între cele 2 spălări. Nici nu hidratează prea tare. Nu mai țin minte cum mirosea, dar nu m-a dat pe spate, cred că a fost ceva acolo doar ca să fie. Pentru prețul pe care l-a avut raportat la cantitate poate fi considerată ok-ish doar că eu aș căuta ceva puțin mai hidratant fără a fi gras, deși nici crema de față nu a fost prea onctuoasă.

Pentru cineva fără mari pretenții și cu un buget restrâns, ar fi ok din punctul meu de vedere, dar mie nu mi s-a potrivit.

miercuri, 15 ianuarie 2020

Review: Spumă de duș Balea Pure Energy


Hello! Cum mai sunteți? Deși e în plin sezon rece și friguros și uneori foarte înorat, mie îmi place să-mi înseninez ziua măcar cu amintirea zilelor frumoase de vară și a produselor care îmi aduc aminte de acea perioadă fantastică. Iar faptul că prin Oradea am avut și eu de înfruntat niște minime de minus 5 grade tocmai când trebuia să ies eu din casă m-a făcut să îmi doresc cu ardoare să scriu articolul de față.

Spuma de duș Pure Energy cred că am luat-o prin primăvara lui 2019 din DM-ul din Lotus, iar ca și orice altă spumă de duș a celor de la Balea costă sub 10 lei. Mie mi-a plăcut parfumul de lămâi verzi, chiar m-a făcut să simt că trec prin vară, m-a întristat să o termin dar am mania de a termina produsele. De uscat pielea, probabil că a făcut-o, dar foarte puțin spre insesizabil. Plus că, ca și produs, spuma asta m-a ținut și m-a tot ținut. Singurul minus major al produsului e faptul că fiind marcă proprie DM, dau de ea tare greu. Cu siguranță voi recumpăra produsul.


luni, 13 ianuarie 2020

Review: Gelul de duș Cien Tiare


Hello! Cum mai sunteți? Cum mai suportați ziua aceasta de luni? Sper că începeți săptămâna cu forțe proaspete.

Pentru astăzi mi-ar plăcea să încep săptămâna cu un gel de duș de la Cien cu a cărui recenzie vi-am rămas datoare de aproape un an de zile. În gama aceasta care, nu știu, s-ar dori să fie oarecum exfoliantă după particulele din grlurile de duș, am găsit acum un an 3 sau 4 variante de gel de duș dar nu am cumpărat decât varianta cu flori de tiare. Ce mi-a plăcut la produs e faptul că are un miros foarte discret, nu prea rămâne prin baie iar de pe piele dispare chiar repejor (nu prea îmi place ca parfumul gelului / cremei de duș să reziste pe piele mai mult de 10 - 15 minute). Ce e neutru e faptul că acele particule abrazive nu lezează / zgârie pielea, sunt ok-ish. Ce nu îmi place deloc e faptul că deși are un gramaj mai mic (250 ml) costă ceva mai mult ca și alte geluri de duș Cien la 300 ml.

Când mi se vor mai termina din produsele din baie, care nu sunt atât de multe precum le-ar plăcea unor cârcotași să afirme, mi-ar plăcea să mai achiziționez și alte produse din gama asta dacă le mai găsesc prin magazin.

duminică, 12 ianuarie 2020

Review: Scrub de corp cu kiwi de la Cosmia


Hello! Cum mai sunteți?

Pentru astăzi m-am gândit să vă povestesc câteva cuvinte despre unul dintre scruburile de corp Cosmia pe care le puteți găsi în Auchan. În general, gelurile lor de duș în format „normal” se găsesc cam la un preț de 5 - 6 lei, nu-mi dau seama de șablonul care dictează diferența de preț. „Vedeta” de astăzi este varianta cu kiwi a scrubului de corp Cosmia; știu că mai există o variantă cu caise. Ceea ce îmi place foarte mult la acest produs e faptul că acele particule abrazive nu îmi agresează pielea, ccea ce e un mare plus. Un alt lucru care îmi place e referitor la parfum. Ce îmi lipsește, ca să mă exprim așa, în comparație cu scrubul de la Cien încercat în primăvara trecută e senzația aceea de hidratare o idee mai grasă. Iar ca un mare dezavantaj, deși nu e chiar atât de supărător e consistența produsului, e o idee cam fluid și dacă sunt neatentă, pot să risipesc din produs.

Per ansamblu, este un produs foarte ok pe care probabil l-aș recumpăra mai frecvent dacă Auchan-ul mi-ar fi mai la îndemână ca și acces.

vineri, 10 ianuarie 2020

Review: Săpunuri solide folosite (Nivea, Royal Lather, Cien)


Hello! Cum mai sunteți? Haideți, că se poate, pentru mulți nu mai sunt decât câteva ore de lucru pe săptămâna în curs și vine și week-end-ul.

Pentru articolul de astăzi m-am gândit să fac un fel de recenzie colectivă pentru cele 3 săpunuri solide din imagine, și anume Nivea Creme Care, Royal Lather Premium Gold și un săpun de Marseille cu trandafir găsit prin Lidl. Sincer, înțeleg că în unele gospodării acest tip de produse au devenit aproape un fel de legendă deoarece s-a făcut trecerea 100% la săpunul lichid și gelul / crema de duș, dar în alte părți e tot ceea ce-și permit oamenii, dacă-și permit și așa ceva. O motivație cu totul aparte pentru mine, pe care-am auzit-o-n online, ar fi faptul că aceste săpunuri solide costă mai puțin ca un săpun lichid / gel de duș / cremă de duș, dar că te-ar ține mai mult decât acestea, plus că arunci mai puțin plastic. Depinzând de ceea ce alegi la modul general, sunt foarte de acord că aceste săpunuri pot costa mai puțin în comparație cu produsele lichide, dar nu știu dacă ar putea să se bată cu un săpun lichid pe care dai doar 3 lei și are un litru; trebuie să iei în considerare faptul că dacă vei înlocui atât săpunul lichid cât și gelul de duș cu o singură bucată de săpun solid, atunci e deja logic ca bucata de săpun solid să te țină mai puțin. Cât despre partea cu plasticul, pot vedea reducerea volumului de plastic ca să zic așa, nu știu ce să zic despre partea cu greutatea materialelor, mă depășește.

Dar revenind la oile mele, o să încep cu săpunul solid Nivea Creme Care. Varianta pe care-am cumpărat-o eu era la 100 de grame și cred că a costat undeva la vreo 3 lei sau în jurul valorii ăsteia. Ceea ce pot să spun e că săpunul nu m-a dat pe spate, cu toate că are un parfum discret și aproape nici urmă de acel miros clasic Nivea pe care eu îl detest din toți rărunchii. Nici nu îmi aduc aminte să-mi fi hidratat pielea mai de Doamne ajută sau așa ceva. Prin urmare, un săpun solid ordinar, din care cel mai probabil două treimi din prețul de la raft se duc doar în marketing.

Apoi, am achiziționat săpunul Royal Lather varianta Premium Gold dintr-un magazin de cartier pentru 2,7 lei și are 150 grame. Ceea ce mi-ar plăcea să menționez e faptul că acest magazin de cartier e unul dintre acelea care chiar au prețuri mari, nu glumă, extraordinar de rar găsesc chilipiruri în el, gen de două ori în an dacă sunt norocoasă. Săpunul e măricel la 150 grame și m-a ținut o perioadă. Nu avea un parfum rău, nu mi-l amintesc exact, bănuiesc că era unul ordinar. Ceea ce e de menționat e faptul că mi-a uscat puțintel pielea, dar asta e, n-am ce să-i fac. Probabil îl voi recumpăra, sper să-l găsesc și mai ieftin de 2,7 lei.

Am lăsat la urmă săpunul acela din Lidl cu parfum de trandafiri. Acum câțiva ani cumpărasem un set de 3 săpunuri de Marseille din Lidl la 4 lei setul. Când am văzut săpunurile respective prin reclama magazinului, mi-am zis că l-am prins pe Dumnezeu de-un picior că 3 săpunuri la 3 lei e raiul pe pământ. Dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din magazin, când am realizat că nu era vorba de un set de 3 săpunuri pentru 3 lei ci era o singură bucată de săpun pentru suma respectivă. M-am repliat și mi-am cumpărat doar o bucată, cea cu miros de trandafiri. Ce mi-a plăcut foarte mult la săpunul de față este parfumul săpunului, care este discret, și faptul că săpunul oferă o oarecare hidratare pielii, ceea ce n-am mai întâlnit la celelalte două săpunuri. Îmi place acest săpun.

miercuri, 8 ianuarie 2020

Review: Antiperspirantul Cien Invisible

 

Hello! Cum mai sunteți?

Pentru astăzi m-am gândit să scriu un articol despre unul dintre antiperspirantele care m-au dat pe spate în ultimele 2 - 3 luni, și anume Cien Invisible. Până nu demult știam că produsele cu aplicator alb și roz sunt deodorante, dar la un moment dat prin 2019 s-a schimbat foarte puțin designul acestor spray-uri de la Cien prin adăugarea capacelor. Bănuiala mea e că tot atunci au transformat produsul cu aplicator alb în antiperspirantul cu capac alb. Despre produs mi-ar plăcea să vă comunic faptul că deși costă undeva la 6 lei și se găsește doar în Lidl, are o cantitate de 200 ml de produs, ceea ce e de admira, adică marile companii care au antiperspirante / deodorante cu aerosoli își vând produsele la 250 ml pentru 13 - 14 lei minim prin lanțuri de magazine care au prețuri ușor mai mici ca Lidl-ul. Un alt detaliu care îmi place la acest antiperspirant e parfumul din compoziție, e ceva foarte floral, poate ușor de tot spre fructat, foarte feminin, ce mai?  Și înțeleg dacă veți fi puțin dezorientați, și pe mine mă uimește că ceva atât de feminin mă impresionează, chiar îmi place. Nu am testat produsul pe timp de caniculă dar judecând după celelalte două antiperspirante Cien de care știu (HydroFresh și ExtraDry), și varianta asta Invisible ar cam trebui reaplicată de-a lungul unei zile caniculare pentru a nu te împuți.

Ca și o concluzie, ar fi posibilitatea de a mai recumpăra ocazional produsul de față mai ales pentru a-mi explora latura feminină.

luni, 6 ianuarie 2020

Review: Apă micelară Cosmia Freshness


Hello! Cum mai sunteți? 

Pentru astăzi m-am gândit să vă scriu câteva cuvinte despre apa micelară pentru ten normal și combinat Cosmia Freshness. Cosmia este o marcă proprie Auchan, deci numai acole le veți găsi produsele. Sincer, nu mai știu cât costă această apă micelară iar când am fost ultima dată prin Auchan am uitat să mă informez cu privire la subiect; bănuiesc că nu costă mai mult de 10 - 15 lei pentru 250 ml de produs. De curățat tenul de machiaj îl curăță, dar nu face față prea bine (spre deloc) la produse rezistente la apă (waterproof) și rujuri mate. Faza cu cele 2 categorii de produse cărora nu prea le face față e de înțeles, nici nu mă prea aștept ca o apă micelară nebifazică să le demachieze fără efort. În plus, mi se pare că usucă ușor tenul, dar având în vedere că ar trebui să te demachiezi în mai mulți pași, nu mi se pare o atât de mare piedică. Spre exemplu, după ce mă demachiez cu această apă micelară aleg și să mă spăl pe față cu un săpun / gel de curățare și apă, iar apoi, dacă e cazul, mă dau și cu o banală cremă de față. 

Ca o concluzie, e un produs ok-ish, probabil va mai ajunge peste o perioadă în coșul meu de cumpărături, nu se știe când deoarece, mai nou, transportul în comun circulă ca dracu în zona Auchan plus că nu sunt posesoare de permis de conducere și mașină sub fund prea des.

duminică, 5 ianuarie 2020

Review: L`Oreal Elseve Extraordinary Oil Low Shampoo 3 in 1 Cleasing Cream


Hello! Cum mai sunteți? Cum mai e vremea, mai ales că mâine e Boboteaza? Sper ca vremea friguroasă să treacă cât mai repede cu putință, căci cred că știți bine despre mine că nu-mi prea place frigul deloc.

În fine, pentru astăzi mi-am planificat să vorbesc despre unul dintre cele trei produse Low Shampoo a celor de la L`Oreal Elseve, și anume varianta cu ulei extraordinar. Până la momentul publicării articolului, este singurul produs din gamă pe care l-am încercat. Șamponul vine într-o butelcă de 400 ml și a costat undeva cam pe la 26 - 27 de lei acum un an când am rugat pe cineva să mi-l cumpere. Produsul este foarte cremos iar pompița cu care vine zic că e mai mult decât bine gândită având în vedere cât e de vâscoasă crema respectivă. La momentul la care am folosit produsul, aveam nevoia aproximativ de 8 - 9 pompițe de șampon pentru prima șamponare și cam de 6 - 7 la a doua șamponare. Aici cred că ar trebui să fac niște mici precizări, și anume faptul că eu întotdeauna mă șamponez de 2 ori la spălatul pe cap deoarece dintr-o singură șamponare simt că nu-mi curăț bine părul; iar a doua precizare, cantitatea de produs (mă rog, aici mai degrabă numărul de pompițe) depinde foarte mult de cât de mult păr aveți în cap și de cât de lungă e podoaba capilară, e chiar evidentă faza că cineva cu o tunsoare pixie nu va avea nevoie de 8 pompițe, cu atât mai puțin nu va folosi 10 - 15 pompițe la o singură șamponare cum e indicația pe etichetă. 


Acum să vorbim puțin despre ceea ce face mai exact produsul. Șaponul acesta curăță părul destul de blând aș putea spune, cred că un mic - mare secret constă în cât de bine te clătești pe păr după șamponare; dacă insiști cu clătitul minute bune ca să scoți toate rezidurile de șampon, rămâi cu o măturică-n cap, am pățit-o eu, De asemenea, un mare semnal de alarmă e faptul că produsul nu face multă spumă, aș putea aproxima undeva la 10 - 15 % din spuma pe care o face un șampon normal, deci nu vă îngrijorați, e ok, n-aveți nevoie de mai mult șampon căci aia e normalitatea. Un alt amănunt important este faptul că aveți nevoie de un balsam de păr / o mască de păr / un ulei de păr după ce-l folosiți, nu vă lăsați ispitiți de comoditate, eh, e un low shampoo, le face el pe toate și eu nu mai trebuie să mă obosesc; scriam mai sus că a fost un moment în care mi-a lăsat părul mătură după ce mi-am clătit părul în neștire, ei bine, atunci nu mai aplicasem nimic după ce am folosit șamponul. Și ca un alt amănunt. dacă știți că faceți măteață la utilizarea oricărui șampon care nu e șampon anti-mătreață, să știți că și la acesta aveți mari șanse să dezvoltați mătreață, eu am făcut mătreață cam după a treia spălare consecutivă pe cap cu șamponul acesta au început mâncărimile.

Ca și o concluzie la kilometrul pe care tocmai l-am scris, ar fi că produsul de față e un produs de curățare mai blând dar asta nu înseamnă că nu veți mai avea nevoie de un produs adițional de hidratare ca de obicei.


vineri, 3 ianuarie 2020

Review: Balsamul de păr Cien Intensive Repair


Hello! Cum mai sunteți? Știu, astăzi este

Pentru astăzi m-am gândit să fac o scurtă recenzie balsamului de păr Cien Intense Repair. Acesta se găsește în Lidl la aproximativ 4 lei pentru 200 ml. E un preț mai mult decât rezonabil, ba chiar de luat în derâdere. Nu e nici prima oară când îl cumpăr, probabil nici ultima. Ceea ce îmi place la el este faptul că descurcă părul și costă destul de puțin. Ce nu îmi place e faptul că nu înmoaie vârfurile deteriorate din diverse cauze. Prin urmare, aș putea să recomand balsamul de păr de față persoanelor care nu au probleme deosebite cu deshidratarea părului sau celor care tocmai au scăpat de câțiva centimetrii buni de coamă și caută un produs care să le ajute cu descurcarea și pietpănarea mai ușoară a părului și n-ar dori să arunce o căruță de bani pe un balsam de păr.

miercuri, 1 ianuarie 2020

Urări


Hello! Cum mai sunteți?

Pentru astăzi tot ceea ce-mi doresc este să vă urez „La Mulți Ani!” și să aveți parte de un an nou cu tot ce vă doriți și o decadă care să vă schimbe viața numai în bine.